Algemene Voorwaarden Una Vida Coaching 2023

Artikel 1.                 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de organisatie Una Vida Coaching, gevestigd te Ridderkerk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 89863100.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van een van de Diensten die Opdrachtnemer aanbiedt.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven, die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan coachtrajecten en/of -programma’s en andere diensten geleverd door Opdrachtnemer.
 5. Overeenkomst: iedere afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt.
 6. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

Artikel 2.                 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Opdrachtnemer.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepassing van eventuele door Opdrachtgever of derden gehanteerde algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kan geen rechten worden ontleend.

Artikel 3.                 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens, die door Opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.
 2. De aanbieding of offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en uit te voeren Diensten.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn geldig tot aan de op de aanbieding of offerte vermelde datum. Indien op de aanbieding of offerte geen datum is vermeld, is deze 30 dagen geldig. Na deze datum kan aan de onderliggende aanbieding of offerte geen rechten meer worden ontleend.
 4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan de inhoud en/of prijsstelling van een aanbieding of offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.                 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Aanvaarding kan plaatsvinden door het ondertekend retourneren van een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, aanbieding of opgestelde overeenkomst, dan wel door schriftelijk akkoord te geven op een digitaal door Opdrachtnemer verstuurde offerte of aanbieding.
 3. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte of aanbieding, zodra Opdrachtnemer met de feitelijke dienstverlening een aanvang is gemaakt.
 4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, handelend als consument, heeft deze het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Gebruik maken van het herroepingsrecht dient te geschieden door een schriftelijke, ondubbelzinnige verklaring aan Opdrachtnemer te sturen per e-mail of post. In dat geval komt geen Overeenkomst tot stand. Bij niet-annulering of niet tijdige annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag, zoals bepaald in de Overeenkomst, te voldoen.
 5. Het herroepingsrecht uit het vorige lid vervalt zodra Cliënt toegang heeft tot de online omgeving van de online diensten die Opdrachtnemer aanbiedt. Vanaf dit moment vervalt de bedenktermijn en is herroeping niet meer mogelijk.

Artikel 5.                 Duur en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na afloop van de overeengekomen duur, vervalt aanspraak op niet-genoten diensten.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van zaken een termijn overeengekomen of aangegaan, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatverplichting.
 4. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 7. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 8. De Diensten zoals Opdrachtnemer aanbiedt zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en groei en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Lichamelijke en/of psychische klachten dient Opdrachtgever daarom altijd met een gekwalificeerd arts te bespreken en, indien in relatie tot de Dienst, voorafgaande aan uitvoering van de Dienst te melden aan Opdrachtnemer. Mogelijk kan Opdrachtnemer de Dienst hierop aanpassen.

Artikel 6.                 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen die Opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s (€).
 2. Tenzij anders is aangegeven, zijn de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen exclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, accommodatie-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht op de tarieven te wijzigen en behoudt zich het recht voor om eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden en tarieven aan te bieden dan het huidige traject. Voorafgaand aan de ingang van de gewijzigde tarieven, zal Opdrachtnemer de prijswijzigingen mededelen aan Opdrachtgever.
 5. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Opdrachtnemer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de Diensten.
 7. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta en binnen 15 dagen na factuurdatum door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Toegang tot eventueel trainingsmateriaal wordt pas verstrekt nadat de betaling is ontvangen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege direct in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De Opdrachtgever is dan tevens wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 10. In geval van faillissement of surceance van betaling zijn vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 7.                 Vervanging

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het Cliënt niet toegestaan om een vervanger aan te wijzen, tenzij Opdrachtnemer c.q. Cliënt hiervoor voorafgaand toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen.
 2. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever, dan wel Cliënt, derden inschakelen of betrekken bij de uitvoering van (een deel van) de werkzaamheden. Toestemming van Opdrachtgever, dan wel Cliënt voor het betrekken of inschakelen van derden door Opdrachtnemer is niet vereist in geval van seminars of trainingsdagen.

 

Artikel 8.                 Ontbinding, annulering of beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen de uitvoering van de werkzaamheden, een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever of Cliënt te weigeren, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt te weigeren. Eventueel reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen voor dat deel van de Dienst of Diensten waarop de annulering betrekking heeft, worden na annulering gerestitueerd.
 2. Behoudens een geldig beroep op het herroepingsrecht conform artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden, kan annulering door de Opdrachtgever tot 4 weken voor aanvang van de Dienst kosteloos geschieden. In geval van annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de Dienst is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering korter dan een week voor aanvang is Opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd (100%).
 3. Ingeval Opdrachtgever, dan wel Cliënt, na aanvang van de Dienst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie, indien geen onderdeel van een coachtraject, kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, of indien Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 6. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

Artikel 9.                 Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Indien er sprake is van overmacht, waardoor Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht om in overleg met Opdrachtgever de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien uitvoering daarvan dan wel mogelijk wordt.
 3. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan wel indien nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de Opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan Opdrachtgever gefactureerd worden tegen de alsdan geldende tarieven.
 5. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op vergoeding van de ten gevolge van een dergelijke ontbinding geleden gevolgschade.

 

Artikel 10.              Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij Opdrachtgever, dan wel Cliënt aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomsten, indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet (volledig) door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Dienst, althans dat gedeelte van de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een Dienst met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 11.              Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12.              Intellectueel eigendom, auteursrecht en gebruiksrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Opdrachtnemer. Alle door Opdrachtnemer geproduceerde documenten, informatie, stukken en/of verstrekte documenten, informatie en stukken, waaronder maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, knowhow en informatie, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de Diensten opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13.              Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens, waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen. Het is partijen niet toegestaan om de inhoud en het bestaan van de Overeenkomst aan derden openbaar te maken.
 2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is het Partijen toegestaan dergelijke informatie openbaar te maken indien deze:
  1. anders dan op grond van de niet-nakoming van de Overeenkomst algemeen bekend is of bekend wordt gemaakt;
  2. ten tijde van de openbaarmaking reeds aan de ontvanger bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;
  3. voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt teneinde de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van de ontvanger af te dwingen;
  4. op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, rechtsorde of beroepsregelgeving openbaar moet worden gemaakt;
  5. informatie van belang is in een (gerechtelijke) procedure waarin een der partijen namens zichzelf optreedt;
  6. openbaarmaking met toestemming van de andere partij geschiedt.
 3. De uit de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeiende geheimhoudingsplichten blijven voor onbepaalde tijd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 14.              Persoonsgegevens

 1. Door het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor verwerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens en verbindt Opdrachtgever zich daarmee aan de Privacyverklaring van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 15.              Klachten  

 1. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, of het plaatsvinden van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan Opdrachtnemer. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de betreffende dienstverlening.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever, dan wel Cliënt, zal Opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting, waarbij partijen trachten dit geschil op minnelijke wijze op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
 4. Opdrachtnemer verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de klager hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16.              Boetebeding

Bij overtreding door Opdrachtgever, dan wel Cliënt, van een of meerdere uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever, dan wel Cliënt, een direct en ineens opeisbare boete van € 500,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 50,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17.              Wijziging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wezenlijke, inhoudelijke wijzigingen zal Opdrachtnemer vooraf met Opdrachtgever bespreken.
 3. Indien Opdrachtgever handelt als particulier, is deze gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen in geval van een wezenlijke wijziging van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18.              Slotbepalingen

 1. Op alle afspraken, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, offerte, de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van een Overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bijzondere bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten Overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende Overeenkomst opgenomen bepaling, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.